Hoe vind je financiering

VERSCHILLENDE VORMEN VAN EXTERNE FINANCIERING

Op zoek naar geld voor je organisatie? Vaak is er meer mogelijk dan je denkt. Hieronder staat een overzicht van mogelijkheden.

Publieke bronnen (overheidsfinanciering)

 • Publieke cultuurfondsen (bijvoorbeeld Fonds voor Cultuurparticipatie)
 • Subsidie van provincie
 • Gemeentelijke subsidie
 • Door een overheidsinstelling beschikbaar gestelde faciliteiten (ruimte, personeel etc.)
 • Overig...

Autonome inkomstenbronnen

 • Lidmaatschap/ contributie
 • Inkomsten uit voorstellingen etc.
 • Inkomsten uit eigen vermogen
 • Verkoop eigen producten als CD’s, posters etc.
 • Geldwervingsacties als sponsorloop
 • Verhuur aan derden van ruimte, instrumenten, toebehoren etc.
 • Overig...

Particuliere bronnen

 • Sponsoring bedrijfsleven
 • Particuliere fondsen
 • Donaties en particuliere giften
 • Inkomsten Vriendenclub
 • Beschikbaar gestelde faciliteiten door derden (PR, ruimte etc)
 • Overig...

PUBLIEKE CULTUURFONDSEN

Cultuurfondsen

Cultuurfondsen verstrekken subsidies aan culturele instellingen waarbij directe politieke sturing en verantwoordelijkheid niet aan de orde zijn. Dit kunnen individuele kunstenaars zijn, maar ook muziekensembles en gezelschappen in podiumkunsten (dans, theater en muziek). De cultuurfondsen zijn ingesteld door de minister van OCW en voeren het cultuurbeleid van het Rijk grotendeels uit. Zij behandelen de aanvragen van subsidies: het Rijk bemoeit zich niet met de subsidiebesluiten en neemt meestal ook geen aanvragen voor project- of individuele subsidies in behandeling. Op de website Cultuursubsidie.nl staat meer informatie over het aanvragen van subsidie.

GEMEENTELIJKE SUBSIDIE

Gemeenten kunnen verenigingen voor amateurkunstbeoefening subsidiëren. Ook zijn er soms mogelijkheden voor subsidie van eenmalige evenementen.

PARTICULIERE FONDSEN

Naast de bijdragen van de overheid zijn er ook vele particuliere fondsen en initiatieven die geld beschikbaar stellen voor cultuur. Bekende particuliere fondsen zijn bijvoorbeeld het VSBfonds en het Prins Bernard Cultuurfonds.

FONDSENWERVINGSPLAN

Het benaderen van een fonds vraagt voorbereiding. Wat komt er bij kijken? Hoe benader je een fonds en wat kan je verwachten? Het fondsenwervingplan helpt je daarbij.

FASE 1 VOORBEREIDING

Stap 1: Wie gaat er werven?

Het werven van externe financiering als fondsen is meestal niet een eenmalige klus. Daarom is het handig als er één persoon verantwoordelijk voor is, liefst voor een wat langere periode zodat hij ook ervaring opdoet. Deze persoon is tevens het gezicht voor de partijen die benaderd gaan worden. Hij werkt binnen de eigen organisatie samen met de penningmeester. Fondsenwerving is nauw verbonden aan PR en relatieontwikkeling.

Stap 2: Maak een analyse van de huidige financiering!

Bezint eer ge begint! Welke financieringsbronnen benut je organisatie momenteel? Wat lukt goed en wat minder? De financieringsscan helpt je erbij.

Stap 3: Wat voor soort financiering?

Welke vormen van financiering passen bij je organisatie? Zijn er mogelijke financiers die al interesse hebben in (mensen van) je organisatie? Kan je een aanbeveling krijgen? Wat voor soort financiering lijkt je haalbaar? Het is overigens verstandig om een combinatie van financieringsvormen te zoeken. Je laat dan aan financiers zien dat je maatschappelijk en financieel draagvlak hebt.

Stap 4: Wees op tijd met de aanvraag!

Begin tijdig met de aanvragen voor financiering want een beoordeling van een aanvraag kost tijd, soms wel meer dan een half jaar. Stuur je aanvraag ruim van tevoren in, vóór de start van je project. De deadlines voor het indienen van een aanvraag staan vermeld op de websites van de fondsen. Een aanvraag voor een project dat al voorbij is, wordt altijd afgewezen.

Stap 5: Kies een geschikt project!

Kies een concreet project zoals een bijdrage aan een nieuwe of bijzondere activiteit of een investering in toebehoren. Structurele financiering wordt nooit vergoed. Het project moet een kop en een staart hebben met en helder omschreven doel en doelgroep. Maatschappelijk draagvlak is vaak een pre.

 

FASE 2 BENADERING

Stap 6: Kies een geschikt fonds!

Zoek een fonds dat past bij je project en je organisatie. Vergroot je kans op subsidie door je goed te verdiepen in de fondsen en hun doelstelling, doelgroep en geografisch bereik. Bepaal waarom een bepaald fonds jouw project zou ondersteunen en laat je project duidelijk aansluiten op de doelen van het fonds. Maak ook helder waarin jouw project zich onderscheidt van andere projecten. Maak je project aantrekkelijk, maar lieg nooit.

Voorbeeld: doelstelling

De fondsen hebben verschillenden doelstellingen. Het Oranje Fonds richt zich bijvoorbeeld op het bevorderen van betrokkenheid in de samenleving, waar het Prins Bernhard Cultuurfonds bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent aanmoedigt met financiële bijdragen. Het SNS REAAL Fonds wil vernieuwende projecten van kunstenaars helpen en het VSB fonds vindt het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en inspireren.

 Voorbeeld: geografisch bereik

Grote fondsen, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds, hebben naast een landelijke afdeling verschillende regionale afdelingen. Wanneer je project in meerdere provincies plaatsvindt, kun je je richten op de landelijke afdeling. In andere gevallen passen de regelingen van de regionale afdelingen beter.

Stap 7: Check de voorwaarden van het gekozen fonds!

Lees goed wat een fonds wil weten. De voorwaarden verschillen per fonds maar er zijn vaak overeenkomsten zoals

 • gedegen artistieke invulling;
 • haalbaar organisatorisch plan;
 • je organisatie is een stichting of vereniging;
 • geen commerciële doelen;
 • duidelijkheid over de besteding van het geld;
 • eigen financiële bijdrage;
 • meerdere financiers;
 • ten minste één openbare activiteit voor publiek en
 • vermelding van het fonds op publiciteitsuitingen

Stap 8: Omschrijf je project!

Omschrijf je project zodat het optimaal aansluit bij de doelen van het fonds. Pas het project eventueel nog aan om je kansen bij juist dat ene fonds groter te maken. Omschrijf

• wat je precies gaat doen;

• hoe je dit gaat aanpakken en

• waarom je dit project wilt uitvoeren.

Maak in je aanvraag concreet welke resultaten je wilt behalen. Hoeveel mensen wil je precies bereiken? Uit welke doelgroep? Hoeveel voorstellingen komen er? Hoeveel recensies verwacht je te krijgen? Wat kunnen, weten of denken mensen precies na afloop van je project? En zijn er resultaten op langere termijn? Heeft het project alleen effect op één vluchtig moment of heeft het een langere horizon? Komt er iets op papier? Activeer je mensen? Komt er een vervolg? Schrijf bondig, wervend en aantrekkelijk.

Stap 9: Hoe benader je een fonds?

Fondsen werken met standaardformulieren. Zie daarvoor de websites van de fondsen. Soms helpt het om eerst persoonlijk contact te zoeken en te vragen of je project kans maakt. Fondsen willen je soms helpen bij het indienen van een aanvraag. Ook is er vaak de mogelijkheid om een vooraanvraag in te dienen. Een projectmedewerker kijkt dan of je project binnen de beleidskaders van het fonds past.

Zorg dat je in een paar zinnen de kern van je project weet te vertellen.

Stap 10: Welke stukken moet je aanleveren?

Maak duidelijk wat de financiële positie van je instelling is en stuur kopieën van officiële documenten, zoals jaarrekeningen en statuten mee met je aanvraag. Zorg voor een realistische begroting en dekkingsplan.

Let op of de aanvraag compleet is ingevuld. Heb je op alle vragen duidelijk en volledig antwoord gegeven? En heb je de bijlagen toegevoegd? Vergeet ook niet de contactgegevens te vermelden, zodat een fonds je kan bereiken als er nog vragen zijn.

Stap 11: Wat is de hoogte van het bedrag dat je aanvraagt?

Fondsen dragen meestal slechts een deel van de totale projectkosten bij. Door zelf een deel te van het project te financieren toon je je eigen betrokkenheid en ondernemerschap. Je kunt ook gelijktijdig meerdere financiers benaderen. Wees hier open over en vermeld dat in de projectbegroting. Op de site van het fonds staat vaak informatie over de hoogte van de bedragen.

Stap 12: Houd subsidiegevers op de hoogte!

Houd ook tijdens het aanvraag- en productieproces het fonds goed op de hoogte, bijvoorbeeld wanneer een andere financier heeft toegezegd het project te steunen. Dit kan namelijk een stimulans zijn voor het fonds om jou te steunen.

Stap 13: Houd achteraf contact met het fonds en verantwoord je!

Houd je financiële administratie goed bij en noteer wanneer en waarom je keuzes maakt, wanneer die afwijken van de originele subsidieaanvraag. Bij de afrekening, waarin je de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven tegenover elkaar zet, geef je dan een betrouwbaar beeld aan de subsidiegever. Maak achteraf ook een inhoudelijk verslag, waarin je uiteenzet hoe het project uiteindelijk geworden is, wat de resultaten waren én wat je evaluatie is: wat ging er goed en wat kon er beter? Dat vergroot de kans dat je opnieuw steun kunt aanvragen.

 

 

© Gruitpoort 2019 Design & concept: Frappant - Techniek & CMS: BeSite | Sitemap